Juridiskt meddelande

Webbplatsen se.virbac.com är VIRBAC SVERIGEs exklusiva egendom.

Webbplatsen har skapats för att presentera allmän information om VIRBAC SVERIGE (dotterbolag inom VIRBAC-koncernen, här kallat ”VIRBAC” eller ”VIRBAC-koncernen”), och är inte avsedd att ge råd om nutrition, djurhälsa eller användning av VIRBAC-produkter. Om du har frågor, vill ha ytterligare information eller rådgivning kring sådana produkter är du välkommen att kontakta din veterinär eller VIRBAC SVERIGE direkt.

Webbplatsen innehåller information om produkter som är tillgängliga eller eventuellt inte tillgängliga i något visst land i världen, som kan ha (eller inte, beroende på nationell lagstiftning) godkänts eller genomgått en säkerhetsprövning av ett statligt tillsynsorgan inför försäljning eller användning vid olika indikationer och med olika begränsningar i olika länder och som kan vara tillgängliga under olika varumärkesnamn i olika länder.

Webbplatsen och dess innehåll har emellertid utformats med avsikt att följa europeiska lagar och förordningar. Andra kan bereda sig åtkomst, men webbplatsen och dess innehåll är endast avsett för åtkomst och användning av lokalt bosatta personer.

VIRBAC kommer att göra rimliga ansträngningar för att lägga upp korrekt och uppdaterad information på se.virbac.com. Emellertid, med tanke på att VIRBAC-koncernen, i synnerhet VIRBAC SVERIGE, dess verksamheter och produkter, utvecklas snabbt, lämnar VIRBAC och VIRBAC SVERIGE inga garantier och gör inga utfästelser beträffande korrektheten hos sådan information. Alla användare samtycker till att all åtkomst till och användning av se.virbac.com och webbplatsens innehåll sker på egen risk. Varken VIRBAC eller någon part som är involverad i att skapa, producera eller leverera se.virbac.com ska vara ansvarig för några direkta skador, indirekta skador, följdskador, oförutsedda skador eller skador som berättigar till straffskadestånd som uppstår till följd av åtkomst till, användning av eller oförmåga att använda se.virbac.com eller eventuella fel i eller utelämnanden från webbplatsens innehåll.

Informationen kan ändras utan föregående meddelande. VIRBAC och VIRBAC SVERIGE ska inte hållas ansvariga för några följder som som beror på förändringar eller modifiering av information som presenteras på denna webbplats och ansvarar inte för skador eller virus som kan smitta användarens datorutrustning eller annan egendom i samband med användning av webbplatsen.

Webbplatsen innehåller information om produkter som för närvarande är godkända för användning i SVERIGE och som kan rekommenderas för användning endast av eller på inrådan av veterinär.

Upphovsrättsmeddelande

Copyright © 2015, VIRBAC SVERIGE. Med ensamrätt.

All webbplatsdesign, text, grafik, alla foton samt valet och arrangemanget därav är VIRBAC SVERIGEs exklusiva egendom, Copyright © 2015, VIRBAC SVERIGE, och obehörig användning av denna information är uttryckligen förbjudet.

VIRBAC SVERIGE ger dig härmed tillåtelse att kopiera dokument som publiceras av VIRBAC SVERIGE på den nationella webbplatsen enbart för ditt personliga bruk och för icke-kommersiell användning inom din organisation, under förutsättning att alla kopior av dessa dokument som du gör har kvar samtliga meddelanden rörande upphovs- och ägarrätt som de är försedda med. Med undantag för vad som uttryckligen anges ovan, ska ingenting i detta upphovsrättsmeddelande tolkas som att någon licens eller annan rättighet som omfattas av VIRBAC/VIRBAC SVERIGEs upphovsrätt överförs.

All annan användning av material på denna webbplats – inklusive reproduktion för andra ändamål än de som anges ovan, modifiering, distribution eller återpublicering – utan föregående skriftligt tillstånd från VIRBAC är uttryckligen förbjudet.

Vad gäller artiklar tillhör dessa respektive författare, och författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar.
Vad gäller artiklar/dokument som har skrivits av författare som är fristående från företaget och publicerats i det avsnitt som riktar sig särskilt till veterinärer, ansvarar Virbac inte för innehållet i sådana artiklar. Virbac har endast rätt att publicera dem på sin webbplats för kommunikation riktad till företagets kunder. Virbac ansvarar inte och kan inte hållas ansvarigt för någon information, något utlåtande eller någon rekommendation som finns i författarens artiklar eller författarens innehåll. Virbac kan inte hållas ansvarigt för felaktig användning av artiklar skrivna av en författare som publicerats på webbplatsen. VIRBAC kan komma att ändra villkoren genom att uppdatera detta juridiska meddelande.

VIRBAC kan komma att ändra villkoren genom att uppdatera detta juridiska meddelande.

Varumärkesmeddelande

Såvida inget annat anges är alla produktnamn, varumärken, logotyper, domännamn, skrivtecken, sloganer, märkningar, servicemärken och alla andra symboler som visas på denna webbplats, oavsett om de visas med stort typsnitt eller med varumärkesymbolen eller ej, registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VIRBAC-koncernen, dess dotterföretag, närstående företag eller dess licensgivare eller samriskföretagspartner. Användning eller felaktig användning av dessa varumärken eller annat material, med undantag för vad som tillåts i detta varumärkesmeddelande, är uttryckligen förbjudet och kan strida mot upphovsrättslagstiftning, varumärkeslagstiftning samt förtals-, integritets- och offentlighetslagstiftning jämte förordningar och bestämmelser rörande kommunikation.
Ingenting som anges här ska tolkas som överföring, vare sig underförstått, genom estoppelprinciper eller på något annat sätt, av licens eller någon annan rättighet som omfattas av patent eller varumärke som tillhör VIRBAC-koncernen eller någon tredje part.

Återgivningsrättigheter och konfidentialitet

I det fall någon som tar del av dokument publicerade av VIRBAC SVERIGE återkommer med information, inklusive återkopplingsuppgifter, såsom frågor, kommentarer, förslag eller liknande rörande innehållet i sådant VIRBAC SVERIGE-dokument, ska sådan information anses vara icke-konfidentiell och VIRBAC SVERIGE har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan information och kan efter eget gottfinnande reproducera, använda, lämna ut och sprida informationen till andra utan begränsningar. Det ska stå VIRBAC SVERIGE fritt att använda alla idéer, koncept, kunskaper och tekniker som återfinns i sådan information för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som innehåller sådan information.

Länkar

Denna webbplats riktar sig till lokala invånare, och kan innehålla länkar till andra  webbplatser på internet, inklusive webbplatserna för VIRBACs dotterbolag i andra länder. VIRBAC SVERIGE kan inte ta ansvar för information som finns på tredje parts webbplatser, och som ligger utanför dess direkta kontroll.
Vissa länkar på denna webbplats leder till resurser som finns på servrar som underhålls av utomstående parter och som VIRBAC/VIRBAC SVERIGE inte utövar någon kontroll över. Detta innebär att VIRBAC SVERIGE tillhandahåller dessa länkar enbart som en service, och företaget gör inget intygande beträffande riktigheten hos eller andra aspekter av informationen på sådana servrar och tar inget ansvar för en sådan webbplats. Att en länk har tagits med innebär inte att VIRBAC godkänner den tredje partens webbplats eller dess produkter eller tjänster.

Länkar till denna webbplats får endast länka till startsidan. Djuplänkar och ramlänkar är inte tillåtna utan föregående skriftligt medgivande från VIRBAC.

Integritetspolicy

Läs mer om integritetspolicyn här.

Organisation

Virbac SVERIGE (”Virbac”) är ett företag som levererar veterinärmedicinska läkemedelsprodukter inom Sverige.

Virbacs verksamhet är inriktad på marknaden för djurhälsa. Virbac har skapat personliga relationer med veterinärer, jordbrukare och husdjursägare i SVERIGE.

Virbacs moderbolag är Virbac S.A. Virbac S.A. har dotterbolag runt om i världen. Virbac är ett helägt dotterbolag till Virbac S.A (Virbac, Virbac S. A. och andra företag inom Virbac-koncernen kallas i denna policy för ”Virbac-koncernen”).

Försörjningskedjan

Virbac köper in större delen av de produkter som företaget säljer från andra koncernföretag med säte i Europa som ingår i Virbac-koncernen. Virbac bedömer att risken för modernt slaveri och arbetskraft som tillhandahålls genom människohandel för närvarande är låg inom företagets leveranskedjor. Virbac-koncernen har infört en etikpolicy för arbetskraft som publiceras i Virbac S.A:s årsredovisning.

Barnarbete

Inga personer som inte har uppnått den lagstadgade minimiåldern för arbete anställs av Virbac. Vad gäller Virbac-koncernens huvudleverantörer kräver Virbac-koncernens etikbedömningspolicy att leverantörerna följer den lagstiftning om barnarbete som gäller inom den jurisdiktion där de har sitt säte. År 2018 rapporterade ingen av de tillfrågade leverantörerna någon underlåtenhet att uppfylla detta krav till Virbac-koncernen. I det fall Virbac-koncernen identifierar en leverantör som inte uppfyller kraven kommer koncernen att fordra att leverantören vidtar åtgärder för att efterleva Virbac-koncernens policy för etisk arbetskraft. Om leverantören underlåter att göra detta kommer dess relation till Virbac-koncernen att avslutas.

Tvångsarbete eller påtvingat arbete

Virbac-koncernen använder sig inte av tvångsarbetskraft. Vad gäller huvudleverantörerna är efterlevnad av den Internationella arbetsorganisationens (International Labor Organization, ILO) standarder, inklusive förbudet mot tvångsarbete, ett krav som ingår i alla nya leveransavtal. År 2018 rapporterade ingen av de tillfrågade leverantörerna någon underlåtenhet att uppfylla detta krav till Virbac-koncernen. I det fall Virbac identifierar en leverantör som inte uppfyller kraven måste leverantören vidta åtgärder för att leva upp till Virbac-koncernens etikpolicy för arbetskraft. Om leverantören underlåter att göra detta, skulle det innebära att dess relation till Virbac-koncernen avslutas.

Bedömning av respekten för mänskliga rättigheter bland leverantörerna

För varje anbudsförfarande som utlyses av Virbac-koncernen till koncernens huvudleverantörer (som tillsammans står för närmare 90 procent av värdet på inköp av råvaror och underleverantörsarbete) kräver Virbac-koncernen att ett frågeformulär som syftar till att bedöma leverantörens efterlevnad av lagstiftningen om mänskliga rättigheter fylls i.

 Frågeformuläret syftar bland annat till att bedöma de anställdas ålder, förekomsten av lämpliga hälso- och säkerhetspolicyer samt frånvaron av diskriminering. Sedan 2015 har nya ramavtal som upprättats av Virbac-koncernen innehållit en skyldighet för leverantörerna att följa vissa standarder som rör mänskliga rättigheter. Under 2018 identifierades vid den bedömningsprocess som genomfördes av Virbac-koncernen för dess nya leverantörer inte några betydande risker i samband med svaren på frågeformulären. I det fall Virbac identifierar en leverantör som inte uppfyller kraven måste leverantören vidta åtgärder för att leva upp till Virbac-koncernens standarder för mänskliga rättigheter. Om leverantören underlåter att göra detta, skulle det innebära att dess relation till Virbac-koncernen avslutas.

Engagemang

Under 2020 kommer Virbac att inleda företagsbesiktning av tredjepartsleverantörerna för att säkerställa att de följer koncernens etikpolicy för arbetskraft. Virbac har även för avsikt att tillse att företagets kontrakt med tredjepartsleverantörer innehåller lämpliga kontraktsbestämmelser som syftar till att säkerställa att tredjepartsleverantörerna uppfyller kraven i den brittiska lagen om modernt slaveri, Modern Slavery Act, från 2015.

Personuppgiftspolicy

Policy för cookies