Personuppgiftspolicy

Under utövandet av sin verksamhet och i enlighet med tillämplig lagstiftning kan Virbac behandla dina personuppgifter. Virbac åtar sig att skydda dina personuppgifter. Den här policyn för skydd av personuppgifter, tillsammans med användarvillkoren för vår webbplats samt andra dokument som hänvisas till i policyn, fastställer de typer av personuppgifter som vi samlar in, hur vi samlar in och behandlar uppgifterna, vem vi delar dem med i samband med de tjänster vi tillhandahåller samt vissa rättigheter och valmöjligheter som du har i detta avseende.

I den här policyn för skydd av personuppgifter får du information om hur Virbac behandlar dina uppgifter. 

Den här policyn för skydd av personuppgifter, som i synnerhet finns på den här webbplatsen, uppdateras regelbundet för att beakta ändringar i lagstiftning och bestämmelser samt eventuella ändringar i Virbacs organisation eller i den behandling vi utför. Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser/-innehåll/-tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Virbac. Virbac ansvarar inte för hur dessa verksamheter bedrivs eller behandlar dina personuppgifter så vi rekommenderar att du noggrant läser tredjepartsenheternas integritetspolicyer och villkor.

Den här policyn för skydd av personuppgifter kompletteras med

 • särskild information om all behandling av dina personuppgifter som utförs av oss, som du får så snart som möjligt, och vid insamlingstidpunkten om det gäller direkt insamling av dina uppgifter,
 • en policy för cookies som också finns på den här webbplatsen.

Den här policyn för skydd av personuppgifter uppdaterades senast den 17.03.2021

I – Vilka är vi?

I sin roll som personuppgiftsansvarig ansvarar Virbac för de personuppgifter du tillhandahåller till oss. 

Virbac består av Virbac S.A. (franskt företag registrerat under nummer 417350311) och dess dotterbolag (benämns gemensamt ”Virbac”, ”vi” eller ”vår”).

Information om våra dotterbolag finns här.

För tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning (i synnerhet allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679, ”GDPR”) kommer dina uppgifter att behandlas av det av Virbacs dotterbolag som du har instruerat att göra det, som tillhandahåller tjänster till dig eller som kommunicerar med dig, och varje sådan enhet betraktas som en oberoende personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Den här policyn för skydd av personuppgifter gäller alla sådana enheter.

II – Vilka är våra åtaganden? 

Vi åtar oss att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för de personuppgifter som rör den person vars uppgifter vi behandlar (”den registrerade”) samt för alla andra personuppgifter vi behandlar.

Vi åtar oss att efterleva de bestämmelser som gäller all behandling av personuppgifter som vi utför. Därmed åtar vi oss att respektera följande principer:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt lag, rättvist och på ett transparent sätt.
 • Vi samlar in dina personuppgifter för specificerade, uttryckliga och berättigade syften och behandlar dem inte på ett sätt som är inkompatibelt med dessa syften.
 • Vi säkerställer att de personuppgifter vi handlar är lämpliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till syftena som de behandlas för.
 • Vi gör vårt bästa för att säkerställa att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och vid behov uppdaterade. Vi ska vidta alla rimliga steg för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, mot bakgrund av de syften som de behandlas för, raderas eller rättas utan fördröjning.
 • Vi sparar personuppgifter på ett sätt som bara tillåter att du identifieras under den tid som krävs för de syften som uppgifterna behandlas för.
 • Vi behandlar personuppgifter på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna.

Det här åtagandet återspeglas i följande:

 • Vi respekterar din integritet och dina rättigheter.
 • Vi garanterar att dina personuppgifters skydd och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat.
 • Vi överväger all ny behandling med hänsyn till dataskyddsprinciper i syfte att uppnå integritet genom design.
 • Vi använder inte dina personuppgifter för syften som vi inte har meddelat dig om.
 • Vi anser inte att dina uppgifter bör sparas permanent.
 • Vi kommer inte att dela eller sälja dina uppgifter utöver vad som beskrivs i den här policyn för skydd av personuppgifter.
 • Vi är fast beslutna att säkra och skydda dina personuppgifter. Därför arbetar vi bara med betrodda partner.
 • Vi respekterar dina rättigheter som registrerad och som person och gör vårt yttersta för att tillmötesgå dig om det är möjligt.
 • Vi skickar dig bara kommersiella meddelanden om du har begärt det eller för att erbjuda liknande produkter eller tjänster om vi har fått dina elektroniska kontaktuppgifter i enlighet med direktiv 95/46/EG. Du kan ändra dig och invända mot dessa kommersiella meddelanden när som helst genom en mycket enkel process.

III – Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Notera att en personuppgift är information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”), såsom en e-postadress, ditt namn och efternamn, din IP-adress osv.

Vi samlar in dina personuppgifter via den här webbplatsen samt via andra kanaler. I vissa fall samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig. I andra fall vidarebefordras dina personuppgifter till oss från en tredje part.

Virbac säkerställer att endast personuppgifter samlas in och behandlas då det är absolut nödvändigt för det syfte som de behandlas. Så snart som möjligt kommer du att informeras om de kategorier av personuppgifter vi behandlar, för varje behandling vi utför av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in är exempelvis följande:

 • Identifierande uppgifter och kontaktuppgifter, såsom namn och efternamn, adress, telefonnummer, civilstånd, IP-adress osv.
 • Ansökningsuppgifter, såsom cv, examensbevis, arbetslivserfarenheter och kompetenser, exempelvis när du ansöker om ett jobb hos Virbac eller ett av dess dotterbolag.
 • Din bild, när du filmas av en av våra säkerhetskameror som finns i närheten av våra byggnader, av säkerhetsskäl.
 • Registreringsskylten, av säkerhetsskäl och i syfte att hantera och kontrollera åtkomst till Virbacs anläggningar och för att förbättra trafikflödet.
 • Information om ditt husdjur, såsom dess medicinska historia och ägande samt information om dess livsstil, främst när vi genomför behandling i samband med vetenskaplig forskning.
 • Affärsinformation, inbegripet information som tillhandahålls i samband med avtals- eller kundrelationer mellan dig eller din organisation och Virbac, eller annars tillhandahålls frivilligt av dig eller din organisation.
 • Yrkesrelaterade uppgifter, såsom yrkestitel och kompetenser, för hantering av våra leverantörer och tjänsteleverantörer.
 • Finansiella uppgifter och betalningsuppgifter, inbegripet bankkonto och andra uppgifter som krävs för att behandla betalningar och bekämpa bedrägerier, inbegripet kredit-/bankkortsnummer, säkerhetskoder och annan relaterad faktureringsinformation.

Om du tillhandahåller personuppgifter som avser andra personer till oss anger du att du har tillstånd att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med den här policyn för skydd av personuppgifter.

IV – För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Virbacs uppgiftsbehandling uppfyller ett uttryckligt, berättigat och fastställt syfte.

Dina uppgifter behandlas för att hjälpa dig. Vi använder dina personuppgifter för exempelvis följande syften:

 • För att bedriva vår verksamhet.
 • För att hantera vetenskapliga studier som du väljer att låta ditt djur delta i.
 • Om du skickar in en jobbansökan kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din jobbansökan. 
 • För att leverera våra produkter och tjänster som du köper och för att behandla, slutföra och fullgöra dina begärda transaktioner.
 • För att tillhandahålla kundtjänst och besvara dina frågor eller förfrågningar och för att kommunicera med dig.
 • För att organisera tävlingar, i vilket fall vi måste behandla dina personuppgifter i syfte att hantera ditt deltagande i sådana tävlingar.
 • För att skräddarsy vår marknadsföring och våra lojalitetsprogram och kampanjer.
 • För att förse dig med nyhetsbrev, artiklar, aviseringar, kungöranden, inbjudningar och annan information om produkter, varumärken och ämnen som rör djurhälsa.
 • Om du är en av våra leverantörer eller tjänsteleverantörer eller är anställd hos en sådan kan vi behandla dina personuppgifter för hantering av våra leverantörer och tjänsteleverantörer i enlighet med lagar och förordningar.
 • I syfte att hantera vår relation till dig, exempelvis om du är en potentiell kund eller använder vår webbplats. Vi kan också behandla profil- och användaruppgifter, inbegripet lösenord till Virbacs webbplatser eller lösenordsskyddade plattformar eller tjänster, dina preferenser när det gäller att få marknadsföring från oss, dina kommunikationspreferenser och information om hur du använder våra webbplatser, inbegripet de tjänster du har visat eller sökt efter, sidors svarstider, nedladdningsfel, besökens längd och information om sidinteraktion (såsom skrollning, klick och överdragningar). Läs vår policy för cookies för att få veta mer om vår användning av cookies eller liknande teknik.

Information om andra personer: Om du tillhandahåller oss information om någon annan än dig själv, till exempel dina anställda, motparter, rådgivare eller leverantörer, måste du säkerställa att de förstår hur deras information kommer att användas och att de har gett dig tillstånd att dela den med oss och ge oss och våra anlitade tjänsteleverantörer tillstånd att använda den.

Syftet med behandlingen kommer att meddelas dig från fall till fall för varje behandling av dina uppgifter som vi utför.

V – Hur säkerställer vi att den behandling vi utför är laglig?

När vi behandlar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att behandlingen sker på ”rättslig grund” (dvs. att behandlingen sker mot bakgrund av ett avtal eller att vi har ditt samtycke osv.). Att behandlingen har rättslig grund innebär att den sker i enlighet med de strikta kraven i GDPR, och därmed anses vara laglig.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med nedanstående rättsliga grunder.

 • Om du ingår ett avtal med oss och fullgörande av avtalet kräver att vi behandlar dina personuppgifter är vår rättsliga grund fullgörande av avtalet. Det här kan exempelvis vara fallet om du köper en av våra produkter och vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att hantera reservationen, leveransen och/eller betalningen.
 • Om behandling krävs i syfte att på din begäran vidta åtgärder innan ett avtal ingås är vidtagandet av dessa åtgärder den rättsliga grunden för behandlingen. Det här är exempelvis fallet om du skickar in en jobbansökan, vilket kräver att vi går igenom ditt cv för att fatta ett beslut om din ansökan.
 • Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, för ett eller flera specifika syften, berättigas behandlingen av ditt samtycke. Det här kan vara fallet när vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra vetenskaplig forskning. Om vi använder samtycket som rättslig grund för behandlingen har du rätt att när som helst dra tillbaka samtycket.
 • Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen (förutom om sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, vilket kräver skydd av dina personuppgifter, i synnerhet om du är ett barn) är vår rättsliga grund dessa berättigade intressen. Exempelvis kan behandling av dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte anses ske mot bakgrund av ett berättigat intresse, men direkt marknadsföring kan också kräva ditt samtycke, beroende på omständigheterna.
 • Vi kan också behandla dina personuppgifter i enlighet med någon annan rättslig grund som förtecknas i tillämplig lagstiftning eller förordning. Mer information om det här ämnet finns i artikel 6.1 i GDPR, där alla rättsliga grunder förtecknas.

Den rättsliga grunden kommer att meddelas dig från fall till fall för varje behandling av dina uppgifter som vi utför.

VI – Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Virbac sparar bara dina uppgifter så länge som krävs för det syfte som de används för och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Därför beror personuppgifternas lagringsperiod på syftet med respektive behandling. 

Vi använder också följande kriterier för att fastställa uppgifternas lagringsperiod:

 • Om cookies används fastställer vi deras livslängd utifrån de gränser som bestäms av den nationella behöriga tillsynsmyndigheten.
 • Om vi sparar vissa personuppgifter för att efterleva våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter och för att vi ska kunna utöva våra rättigheter sparar vi dina uppgifter under den tidsperiod som anges i motsvarande rättslig text, om en sådan tidsperiod finns (exempelvis: fastställd begränsningsperiod eller lagstadgad lagringstid för uppgifter).

Vi gör lagringsperioden tillgänglig för dig från fall till fall.

VII – Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

De behöriga personer som arbetar för Virbac och i vissa fall dess dotterbolag har tillgång till dina personuppgifter. Vi gör vårt bästa för att se till att dessa personer är så få som möjligt och för att säkerställa dina uppgifters konfidentialitet och säkerhet.

Andra tredjepartsmottagare, såsom våra betrodda tjänsteleverantörer, som stöder vårt företag kan också behandla uppgifterna, beroende på typen av behandling. Vi använder endast betrodda tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter för vår räkning. 

I detta avseende förser vi våra betrodda tjänsteleverantörer endast med den information som de behöver för att utföra tjänsten och ber dem att inte använda dina personuppgifter i något annat syfte. Vi gör alltid vårt bästa för att säkerställa att alla dessa betrodda tjänsteleverantörer som vi arbetar med upprätthåller dina uppgifters konfidentialitet och säkerhet. Om vi avslutar vårt samarbete med en betrodd tjänstepartner ser vi också till att tjänsteleverantören raderar dina uppgifter utan fördröjning.

Vi väljer ut våra betrodda tjänsteleverantörer mycket noggrant och ser till att de tillhandahåller tillräckliga garantier, i synnerhet vad gäller expertkunskap, tillförlitlighet och resurser, för att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning, inbegripet för behandlingens säkerhet. I detta sammanhang ser vi till att våra betrodda tjänsteleverantörer bara behandlar personuppgifter enligt våra dokumenterade instruktioner. Vi ser också till att deras personal har åtagit sig att tillämpa konfidentialitet eller är föremål för lämplig lagstadgad sekretessplikt.

Vi kan be våra betrodda tjänsteleverantörer att tillhandahålla tjänster som kräver behandling av dina personuppgifter, exempelvis i följande syften: 

 • Vara värd för vår webbplats.
 • Lagring av våra uppgifter.
 • Underhåll av våra enheter/programvaror.
 • Användning av applikationer och samarbetsverktyg som görs tillgängliga för våra anställda.

För varje behandling av dina personuppgifter som vi utför informerar vi dig om våra betrodda tjänsteleverantörers identitet eller roll.

Vi kan också behöva röja eller dela dina personuppgifter för att efterleva en lagstadgad skyldighet eller för att verkställa våra användarvillkor/försäljningsvillkor eller andra villkor som du har godkänt, eller för att skydda Virbacs, dess kunders eller dess anställdas rättigheter, säkerhet eller egendom.

Exempelvis kan vi också dela din information med andra enligt följande:

 • Brottsbekämpande organ och våra lagstiftare eller andra behöriga myndigheter i enlighet med lagstadgade krav eller god praxis.
 • Lämpliga parter i nödfall: i synnerhet för att skydda våra kunders, vår personals och våra organisationers hälsa och säkerhet.
 • Ett företag eller en organisation som ingår ett affärsförhållande med oss.
 • Screening av tjänsteleverantörer: så att vi kan efterleva lagstadgade skyldigheter avseende förebyggande av eller skydd mot brott (inbegripet, utan begränsning, korruption och liknande),
 • bekämpning av penningtvätt, screening av sanktioner och andra nödvändiga kontroller, inbegripet sådana som avser varningar från visselblåsare enligt artikel 17 i den franska lagen nr 2016-1691 av den 9 december 2016, som går under benämningen ”Sapin 2-lagen”.
 • Marknadsföringsnätverk och leverantörer av analystjänster för stöd och visning av annonser på vår webbplats, i våra appar och i andra verktyg för sociala medier.
 • Tredje parter i samband med förvärv eller överföring av en del av vårt företag eller i samband med omorganisation av verksamheten.
 • Andra delegater: där ditt namn visas på deltagarlistan för evenemang som du har meddelat oss att du ska delta i.

VIII – Var sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av Virbac, dess dotterbolag och dess betrodda tjänsteleverantörer. Beroende på behandlingen kan dina uppgifter dock också överföras till ett land utanför EES, till våra betrodda tjänsteleverantörer och/eller dotterbolag.

Vid överföring av uppgifter utanför EES säkerställer vi att uppgifterna överförs på ett säkert sätt och med respekt för tillämplig lagstiftning. Om landet som uppgifterna överförs till inte har ett skydd som motsvarar det i EU använder vi ”lämpliga eller passande skyddsåtgärder”. 

Dessa lämpliga eller passande skyddsåtgärder är ett sätt att kompensera för bristen på dataskydd. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bestå av att tillämpa bindande bestämmelser inom företaget, standardklausuler om dataskydd som antagits av kommissionen, standardklausuler om dataskydd som antagits av en tillsynsmyndighet eller avtalsklausuler som auktoriserats av en tillsynsmyndighet. 

I respektive fall handlar det om att ingå ett avtal med den enhet som mottar dina personuppgifter i syfte att säkerställa efterlevnad av krav på dataskydd och dina rättigheter som registrerad i enlighet med vad som gäller för behandling i unionen, inbegripet huruvida bindande rättigheter för de registrerade och effektiva rättsmedel är tillgängliga, inbegripet en faktisk rätt att föra talan på administrativ väg eller inför domstol och att kräva kompensation i unionen eller i ett tredjeland. Det gäller särskilt överensstämmelse med allmänna principer för behandling av personuppgifter samt principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Vid överföring av dina personuppgifter till enheter i USA kan vi också använda ”Privacy Shield”, som är en mekanism för självcertifiering för företag med säte i USA som av Europeiska kommissionen har erkänts ge en lämplig skyddsnivå för personuppgifter som överförs av en europeisk enhet till företag med säte i USA.  Den här mekanismen anses därför tillhandahålla rättsliga garantier för överföringar av sådana uppgifter.

Om tillämpligt och från fall till fall informerar vi dig om vår avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjeland, huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas och om tillämpligt en hänvisning till lämpliga skyddsåtgärder och hur du får en kopia av dem eller var de har gjorts tillgängliga.

IX – Vilka rättigheter har du som registrerad och hur kan du utöva dem?

Om det fastställs i dataskyddslagstiftningen eller -förordningen, exempelvis om dina personuppgifter behandlas av ett av våra dotterbolag i EU eller dotterbolag i andra jurisdiktioner där liknande bestämmelser gäller, har du vissa rättigheter avseende din information. Nedan beskrivs dessa rättigheter och hur du utövar dem mer detaljerat. Vissa av rättigheterna gäller bara under vissa omständigheter. 

Beroende på behandlingen har du följande rättigheter:

 • Rätt att erhålla bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig (rätt till tillgång). Om så är fallet kan du få tillgång till personuppgifterna och få information om syftet med behandlingen, personuppgiftskategorierna osv.
 • Rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss (rätt till rättelse).
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade, om någon av orsakerna som berättigar denna rätt gäller (rätt till radering).
 • Rätt att begränsa behandling, om någon av orsakerna som berättigar denna rätt gäller (rätt till begränsning av behandling).
 • Rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta (rätt till dataportabilitet).
 • Rätt att göra invändningar, vilket innebär att du exempelvis kan förbjuda oss att använda dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. 
 • Rätt att definiera riktlinjer för behandling av dina personuppgifter efter din död. 

Om direkt marknadsföring: som anges ovan har du rätt att invända och du kan när som helst välja bort att få direkt marknadsföring från oss. Baserat på ditt samtycke eller berättigat intresse eller avtalsförhållande kan vi använda den information du ger oss på vår webbplats eller via andra kanaler för direkta marknadsföringssyften för att skicka e-postmeddelanden, nyhetsbrev och andra meddelanden för att hålla dig informerad om företagets utveckling, marknadsinsikter och våra tjänster, inbegripet evenemang som vi tror kan intressera dig. För att utnyttja din rätt att välja bort att få direkt marknadsföring kan du ändra dina marknadsföringspreferenser på ditt onlinekontos inställningssida, klicka på länken för att avprenumerera som finns i slutet av alla marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig eller kontakta virbac@virbac.se

Om du vill utöva eller diskutera några av dessa rättigheter kontaktar du relevant enhet på den kontaktadress som förtecknas i den här policyn för skydd av personuppgifter.

För att vi ska kunna behandla din begäran måste du kunna verifiera din identitet på något sätt. Om vi har några frågor kan vi komma att begära ytterligare information, i synnerhet att du skickar in en kopia av ditt id-kort som du har undertecknat.

Vi kommer att göra vårt bästa för att ge dig ett tillfredsställande svar på dina förfrågningar. Vi svarar alltid inom en månad, men svarstiden kan förlängas med ytterligare två månader beroende på förfrågningarnas komplexitet och antal.

Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt svar informerar vi dig om att du kan lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd, i synnerhet i den medlemsstat i Europeiska unionen där du har din hemvist, där vi har vårt säte eller där en påstådd överträdelse av dataskyddslagen har skett: datainspektionen.

X – Vilken information förser vi dig med?

Varje gång Virbac behandlar dina personuppgifter informerar vi dig om behandlingen genom att förse dig med följande information:

 • Personuppgiftsansvarigs (dvs. den enhet som fastställer syftena med och medlen för behandling av dina personuppgifter) identitet och kontaktuppgifter och om tillämpligt dess representants identitet och kontaktuppgifter.
 • Dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
 • De syften som behandlingen av personuppgifterna är avsedda för samt den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Om tillämpligt de berättigade intressen som Virbac eller en tredje part har.
 • Mottagarna eller mottagarkategorierna för personuppgifterna, om sådana finns.
 • Om tillämpligt det faktum att Virbac avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller om tillämpligt en hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur du får en kopia av dem eller var de har gjorts tillgängliga.
 • Under vilken period personuppgifterna sparas eller, om så inte är möjligt, de kriterier som användas för att fastställa denna period.
 • Att du har rätt att från Virbac begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling avseende dig eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet.
 • Om tillämpligt rätten att när som helst återkalla samtycke, utan att det påverkar lagligheten hos behandlingen baserat på samtycke före återkallandet.
 • Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Huruvida tillhandahållande av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsrelaterat krav eller ett krav för att ingå ett avtal samt om huruvida du är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och om de möjliga följderna om du inte tillhandahåller uppgifterna.
 • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den involverade logiken, samt om betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för dig.
 • Om uppgifterna inte hämtades direkt från dig, den berörda personuppgiftskategorin, källan som personuppgifterna kommer från och om tillämpligt om de hämtades från offentligt tillgängliga källor.

Den här informationen får du så snart som möjligt och vid insamlingstidpunkten om det gäller direkt insamling av dina uppgifter. 

XI – Hur hanteras säkerheten?

Virbac lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att uppnå detta. Vi kräver att våra partner som hanterar dina uppgifter för vår räkning gör samma sak.

Vi gör hela tiden vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. När vi mottar dina uppgifter tillämpar vi strikta förfaranden och säkerhetsåtgärder (både tekniska och organisatoriska) för att förhindra obehörig åtkomst. Eftersom överföring av uppgifter via internet inte är helt säker kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till vår webbplats. All överföring sker därför på egen risk.

XII – Cookies

Vi använder cookies som identifierar din webbläsare. De samlar in och lagrar information om hur du använder vår webbplats när du besöker den. Med den här informationen kan vi registrera din användning av webbplatsen samt ge dig bättre service och en bättre upplevelse på webbplatsen. Informationen används också för analys. 

De personuppgifter som vi samlar in genom denna teknik kommer också att användas för att hantera din session.

I enlighet med avsnitt V i den här policyn för skydd av personuppgifter fastställer vi livslängden av cookies utifrån de gränser som bestäms av den nationella behöriga tillsynsmyndigheten.

Mer information om cookies och hur vi använder dem finns i vår: Policy för cookies

XIII – Länkar till tredjepartswebbplatser

Webbplats, nyhetsbrev, e-postuppdateringar och annan kommunikation kan då och då innehålla länkar till och från tredjepartswebbplatser. De personuppgifter som du tillhandahåller genom dessa webbplatser är inte föremål för den här policyn för skydd av personuppgifter och vi ansvarar inte för behandlingen av dina personuppgifter genom sådana webbplatser. 

Om du följer en länk till andra webbplatser måste du notera att dessa webbplatser har egna integritetspolicyer som fastställer hur din information samlas in och behandlas när du besöker webbplatserna.

XIV – Barn

Vi samlar inte veterligen in information från barn eller andra personer som är yngre än 16 år. Om du är under 16 år får du inte skicka in personuppgifter till oss, förutom för särskild utbildning eller för säkerhetsåtkomst med särskilt skriftligt tillstånd från föräldrarna. 

XV – Ändringar av den här policyn för skydd av personuppgifter

Den här policyn för skydd av personuppgifter kan ändras då och då. 

Om vi ändrar något viktigt i den här policyn för skydd av personuppgifter (den information vi samlar in, hur vi använder den eller varför) markerar vi dessa ändringar överst i policyn och tillhandahåller en tydlig länk under en rimlig tidsperiod efter ändringen.

Uppdaterades senast: 17.03.2021

Cookie-policy

Juridiskt meddelande

Insamling och behandling av data i samband med nyhetsbrev